Tájékoztató Közösségi Betéttel Rendelkező Betétesek Számára

Tájékoztató Közösségi betéttel rendelkező betétesek számára a betétbiztosítás tekintetében 2015. július 3-án hatályba lépő változásokról

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi XXCCCVII. törvényben foglaltak, a betétbiztosításra vonatkozóan a közösségi betétek tekintetében az alábbiak szerint változik, 2015. július 3-tól.

 

A Hpt. 213. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, valamint a hitelintézet szavatoló tőkéjére és a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra.”
Jelenlegi szöveg: (2) Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá
a) az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerződés szerint, a szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt kap,
b) az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, valamint
c) az olyan betétre, amelyet nem euróban vagy EGT-állam, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagországának törvényes fizetőeszközében helyeztek el.

 

A Hpt. 275. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az OBA tagintézet által a betétes részére küldött kivonaton fel kell tüntetni, hogy vonatkozik-e rá a betétbiztosítás és utalni kell a 6. melléklet szerinti tájékoztatóra. A 6. melléklet szerinti tájékoztatót az OBA tagintézete legalább évente egyszer megküldi a betétes részére.
(7) A betétes kérése alapján az (5) és (6) bekezdésben meghatározott tájékoztatást postai úton vagy a bank internetes felületén vagy más, a szerződésben meghatározott közvetlen módon kell elérhetővé tenni. A betétes kérésére a tájékoztatást írásban kell átadni vagy megküldeni.”

 

A Hpt. 130. alcíme a következő 304/C. §-sal egészül ki:
(2) A 2015. július 2-át megelőzően elhelyezett, lejárattal rendelkező közösségi betét betétbiztosítására lejáratáig a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 2015. július 2-án érvényes rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A 2015. július 2-át megelőzően elhelyezett, lejárattal nem rendelkező közösségi betét betétbiztosítására 2015. augusztus 31-éig a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 2015. július 2-án érvényes rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a betétbiztosítást, valamint a pénzügyi közvetítőrendszert érintő módosításáról szóló 2014. évi CIV. törvény 74. §-ával megállapított 213. § (2)–(3) bekezdését a hatálybalépését megelőzően elhelyezett betétekre is alkalmazni kell.

Hatályát veszti a Hpt. 214. § (12) bekezdése.
(12) Közösségi betétek esetén az (1)–(3) bekezdésben meghatározott kártalanítási összeghatárt – a betétek elhelyezésének időpontjától függetlenül – társasházak és lakásszövetkezetek esetén lakásonként kell számításba venni, építőközösségek és iskolai takarékossági csoportok esetén a közösséget alkotó minden személy esetén külön kell számításba venni.
214. §. (1) Az OBA a kártalanításra jogosult személy részére azon betétkövetelésből, amely olyan hitelintézettel szemben áll fenn, amelynek engedélyét a Felügyelet a 33. § (1) bekezdése alapján vonta vissza, vagy amelynek felszámolását a bíróság elrendelte, először a tőke, majd a kamat összegét személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb százezer euró összeghatárig – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – forintban fizeti ki kártalanításként.
(2) A kártalanítás forintösszegét a kártalanítás 217. § (1) bekezdésében meghatározott kezdő időpontjának napját megelőző napon érvényes a jegybanki feladatkörében eljáró MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni.
(3) Devizabetét esetén a kártalanítás összegének, valamint az e bekezdés szerinti összeghatárának megállapítása – a kifizetés időpontjától függetlenül – a kártalanítás 217. § (1) bekezdésében meghatározott kezdő időpontjának napját megelőző napon érvényes, a jegybanki feladatkörében eljáró MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.

304/B.§ A hitelintézet 2015. március 31-éig tájékoztatja a közösségi betéttel és a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral rendelkező betéteseket a betétbiztosítás tekintetében 2015. július 3-án hatályba lépő változásokról.

 

Gyömrő, 2015. március 30.

 

PÁTRIA Takarékszövetkezet

Felhívás Kötelező Ügyfél Átvilágításról

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvény szerint a Hitelintézeteknek 2019. október 31. napjáig kell elvégezniük valamennyi meglévő Ügyfelük tekintetében az ismételt ügyfél-átvilágítást! Kérjük, hogy amennyiben az Ön esetében ez nem történt még meg, olvassa el részletes tájékoztatónkat az alábbi gombra kattintva!

 

RÉSZLETEK